Úvod

Účelem těchto stránek je přispět k připravenosti zejména zařízení nevýrobní sféry, škol a školských zařízení, zařízení sociálních služeb a obcí v působnosti ORP na činnost při vzniku mimořádných událostí s cílem ochránit životy a zdraví osob v souladu s Ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Tento zákon stanoví, že základní povinností státu, kromě jiného, je ochrana životů, zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí. Právnickým a fyzickým osobám se ukládá na této povinnosti státu se podílet.

Je řada událostí, které mohou podstatně ovlivnit chod společnosti na teritoriu našeho státu. Mezi ně patří i živelní pohromy (povodně a záplavy, požáry, vichřice, vysoké sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a dopravní nehody spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na majetku a životním prostředí.

Současná i nedávno minulá doba ukazuje, že hrozba terorismu je až příliš reálná a její podcenění nelze u vedoucích pracovníků nijak zdůvodnit ani ospravedlnit. Ve všech vyspělých zemích světa se státní orgány a obyvatelé připravují na řešení těchto situací s cílem eliminovat jejich vznik a v případě jejich vzniku omezit účinky na nejnižší možnou míru.

Jedním z mnoha zákonů, který navazuje na výše zmíněný Ústavní zákon, a zabývá se problematikou ochrany životů, zdraví obyvatelstva je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Tyto povinnosti zmiňuje i Zákoník práce (zákon č.65/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kde je v § 132a čl.6 stanoveno: "Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců" a v dalším je nařízena povinnost k zabezpečení těchto činností zajistit potřebný počet zaměstnanců.

V případě, že živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie a další mimořádné události svými dopady ohrožují rozsáhlá území vyhlašuje vláda pro toto území nebo celé území státu nouzový stav. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení umožňuje také primátorovi hl.m. Prahy a hejtmanovi kraje vyhlásit při vzniku obdobné situace pro celé území města (kraje), nebo jeho část stav nebezpečí. Na výzvu krizového orgánu kraje jsou zařízení určená krizovým plánem povinna zpracovat plán krizové připravenosti, kterým se pro účely zákona rozumí plán, ve kterém je upravena příprava příslušné právnické osoby k řešení situací při vyhlášení krizových stavů. Školy mohou být určeny krizovým plánem kraje k vykonávání péče o žáky, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat zákonní zástupci (Vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb.). a nebo mohou být v krizovém plánu zařazeny mezi objekty určené k zabezpečení nouzového ubytování a stravování pro postižené obyvatelstvo v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce.

Významnou částí stránek je ukázka a nabídka programu BAS 07, který řeší problematiku zpracování dokumentace v podmínkách zejména nevýrobní sféry. Příprava k ochraně obyvatelstva, zaměstnanců, žactva atd. nemůže problémům při mimořádných událostech zcela zabránit, může ale předejít zbytečným ztrátám na životech a zdraví osob, nebo je snížit na minimum.

zpět na hlavní stránku